OPPORTUNITIES

आवेदनहरूका लागि आव्हानः मानव अधिकार रक्षकहरूको लागि मानव अधिकार उल्लङ्घनको दस्तावेजीकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र प्रविधिहरूमा तालिम प्रशिक्षण कार्यक्रम